Consulting ช่วยวางแผนกลยุทธ์ เป็นที่ปรึกษาด้าน Digital Marketing สำหรั | Yo Apinan

Yo Apinan

ระยะเวลา:
เพิ่มเพื่อนจากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา ทำให้คุณโย อภินันท์ เข้าใจบริบทของ Digital Marketing ได้เป็นอย่างดี จึงสามารถให้คำปรึกษาและสามารถวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจะช่วยวิเคราะห์จุดแข็ง - จุดอ่อน ของธุรกิจว่าควรจะต้องดำเนินการไปในทิศทางใด เพื่อให้คุณสามารถมองเห็น Marketing Plan ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม และที่สำคัญก่อนการ Consulting ทุกครั้ง จะมีการหาข้อมูลเชิงลึก เพื่อที่จะได้ออกแบบกลยุทธ์ให้ตรงและเหมาะสมกับธุรกิจของคุณมากที่สุดนั่นเอง
  • Customer LTV
  • Customer AOV
  • Return on ad spend (ROAS)
  • Cost per lead (CPL)
  • Cost per acquisition (CPA)
  • Landing page / website CRO
  • Creative direction & strategies
  • Post-purchase monetization strategy